CSE 2021: Plan / Strategy / Daily Routine - ForumIAS